A rák kiüríti a kasszát

Világgazdaság, 2016. február 2. – Márk Edina

Az ötvenes éveik elején járó betegekre még a Ratkó-generáció tagjainál is többet költ az OEP a drága onkológiai és bioló­giai terápiák miatt.

Nem elég, hogy az úgynevezett Ratkó-generáció népes táborába tartozók mostanság kezdik elérni azt a kort (60-65 év), amikor a nép­betegségek miatt rendszeres gyógy­szerszedőkké válnak, hanem az 50-55 évesek dráguló onkológiai és biológiai kezelése is fokozott nyo­más alá helyezi a gyógyszerkasszát. „Az 1953 és 1957 között születettek megjelenése már érezhető a gyógy­szertámogatások területén, hiszen a legnagyobb számban a 60-65 éves korosztály vált ki támogatással kü­lönböző - elsősorban a népbeteg­ségek kezelésére szolgáló - készítményeket, például vérnyomás- és koleszterinszint-csökkentőket, valamint a cukorbetegség gyógy­szereit" - közölte a Világgazdaság kérdésére az Országos Egészségbiz­tosítási Pénztár (OEP).

Így az OEP összességében már je­lenleg is erre a korosztályra költi a legtöbbet: a vényköteles gyógysze­rek támogatásának 13,6 százalékát. Ez a generációs nyomás azonban a jövőben erősödni fog, és a becslések szerint évi 200 ezer új páciens jelenik meg a következő években az egészségügyi ellátásban, kétszer annyian, mint a Ratkó-generáció belépését megelőzően.

Az OEP arra is felhívta a figyel­met, hogy az egészségügyi kiadások területén nem is elsősorban emiatt várható a robbanás, hanem a drá­gább onkológiai és biológiai terá­piák megjelenése miatt, ami saj­nálatos módon a fiatalabb, 50-55 éves korosztályt érinti inkább. Ha az összes gyógyszerkiadásokat vizs­gáljuk, beleértve a speciális ellátás keretében biztosított nagy értékű gyógyszereket, akkor az említett korosztályban egy betegre átlagosan mintegy 100 ezer forintot költ az OEP évente, míg a 60-65 éves korosztályban ugyanez az összeg körülbelül 70 ezerre rúg.

,,A demográfiai hullám mellett - a nemzetközi tendenciáknak meg­felelően - az egészségügyi ellátó­rendszerben az a legnagyobb ki­hívás, hogy hogyan biztosítsuk a rászoruló betegeknek az éves szin­ten betegenként akár 10-12 millió forintba is kerülő biológiai gyógy­szereket, melyeket onkológiai vagy egyes gyulladásos kórképekben alkalmaznak" - hangsúlyozta az OEP.

Így több szempontból sem a leg­szerencsésebb pillanatban csök­kentették a 2011-es „nagy kassza­vágással" a gyógyszertámogatásra fordítható forrásokat. Akkor a „fenn­tarthatóság és stabilitás" érdeké­ben 120 milliárd kivonásával és átcsoportosításával 221 milliárd fo­rintra csökkentették a vényköteles gyógyszerek támogatását. A magyar gyógyszerkiadások nagysága azóta lényegében stagnál.

A Világgazdaság által megkérde­zett gyógyszeripari szakértők sze­rint a forráshiány következtében számos új, innovatív készítmény vár még befogadásra, köztük olyanok, amelyek az eddigieknél szignifikán­san jobb terápiás eredményt mutat­nak. Jó példa erre egy új gyógyszer a nem kissejtes tüdőrák kezelésére, amely elérhető már szinte minden­hol a környező országokban, nálunk viszont két éve vár befogadásra. Bi­zonyos készítményeknél a gyártók már be sem nyújtják a támogatási kérelmet, hiszen a magyar árszint olyan mélyen az európai alatt van, hogy nem éri meg hazánkban for­galmazni az adott gyógyszert.

Hozzászólások: